Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Enkele malen per jaar praat het team over de regels. Zo zorgen we ervoor dat regels in alle groepen hetzelfde zijn en worden deze, als daar aanleiding toe is, bijgesteld.

Op deze pagina hebben we enkele belangrijke regels opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze schoolgids.

Download de schoolgids

Alles wat u wilt weten

Kennismaken?

U bent van harte welkom om kennis te maken met de Da Costaschool! Daartoe organiseren we regelmatig kennismakingsochtenden. Neem gerust contact met ons op als u een van deze momenten wil bijwonen.

Veelgestelde vragen

Jazeker, we stellen graag onze school aan u voor. Daarom organiseren we in het schooljaar 2019 - 2020 meerdere kennismakingochtenden. U bent van harte welkom van 09:00 - 10:00 op de volgende data:

 • 24 september
 • 5 november
 • 26 november
 • 10 december
 • 11 februari
 • 3 maart
 • 19 mei
 • 2 juni
 • 16 juni

De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen. In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.

Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Aanmelden kan door een afspraak te maken met de directeur van de school. U krijgt een brief van de school met de bevestiging van uw aanmelding. Bij de aanmelding zullen we ook met u bespreken of de school een wachtlijst kent en welke toelatingscriteria we hanteren. Voor verdere informatie rondom het aanmelden van uw kind verwijzen we u naar het document "stappenplan aanmelden basisschool" en naar hoofdstuk 2.7 van onze schoolgids.

Ja, dat kan. Ter voorbereiding op hun komst naar de basisschool mogen kleuters 5 dagdelen komen wennen. Deze wenmomenten worden in overleg met de leerkracht gepland. Er worden geen afspraken gemaakt voor de maand december en de maanden juni of juli, afhankelijk van de start van de zomervakantie.

Alle groepen starten om 08:30 en eindigen om 14:45. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij. Groepen 1 t/m 4 eindigen dan om 12:00. Groepen 5 t/m 8 werken een half uur door en eindigen op woensdag om 12:30.

Deze groepen "winnen" op deze manier tijd, zodat de mogelijkheid ontstaat om enkele middagen (Sint, Kerst en de zomervakantie) en de dag vóór de voorjaarsvakantie vrij te geven. Ook wordt het op deze manier mogelijk vrij te geven voor een studiedag van het team.

Ja, de kinderen van groep 8 krijgen les in EHBO. Deze lessen worden afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg krijgen de kinderen een diploma.

Het team van de Da Costaschool beschikt over een rekencoördinator en een gedragsspecialist.

Rekencoördinator

Mevrouw A. Boekhout – Veldhuizen is onze rekencoördinator. Tot haar taken behoren o.a. het begeleiden van de leerkracht op het gebied van rekenen, het voorbereiden en voorzitten van het rekenoverleg en het borgen van de gemaakte afspraken.

Gedragsspecialist

Mevr. M. van der Kooij is onze gedragsspecialist. Zij begeleidt individuele teamleden inzake kinderen die speciale aanpak vereisen. Zij begeleidt het team bij het invullen van het instrument "Kijk! op sociale competenties" en stuurt het anti-pestbeleid aan. Tevens is zij voor de school de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling.

Ja, dat is mogelijk. Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen. Uw kind wordt ondergebracht in het gebouw van 2Vliegende Hollanders, naast onze school. Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2samen is bereikbaar via 070 338 55 00 of via info@2samen.nl. Meer informatie vindt u op 2samen.nl.

Kinderen die voor buitenschoolse opvang in aanmerking komen, kunnen door hun ouders opgegeven worden bij Dak Kindercentra. Daaronder valt Anne Dak, gevestigd aan de Koningin Emmakade 119.

Ook werken wij samen met Zo Kinderopvang & BSO. Daaronder valt Kinderopvang Zo, gevestigd aan de 2e Sweelinckstraat 148, 2517 HB te Den Haag. Bereikbaar via 070 310 78 03 of via 2esweelinck@zokinderopvang.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. den Hamer, vestigingsmanager ZO aan de 2e Sweelinckstraat.

Gedurende het jaar organiseert de Da Costaschool meerdere bijzondere activiteiten, zoals de Da Costa Fietstour en de 3-daagse werkweek (beiden voor groepen 7 en 8), een schoolfeest. Ook brengt de schoolfotograaf onze school een bezoek voor groeps- en portretfoto's. Eén keer per jaar staat de school op z'n kop, want dan vieren de leerkrachten hun verjaardag. Aan het eind van het schooljaar vindt er een schoolfeest plaats, georganiseerd vóór en dóór groep 8 die afscheid neemt.

Op de Da Costaschool vinden we cultuureducatie belangrijk. In het kader van het "Cultuurmenu" bezoeken alle kinderen daarom gedurende het schooljaar diverse erfgoedinstellingen. Ook nemen wij deel aan de Cultuurschakel. Deze organisatie biedt veel activiteiten op muzisch-creatief gebied. Met onze leerlingen gaan we naar een toneelvoorstelling, een muziekuitvoering, of een dans- of pantomimeactiviteit. Soms vinden de voorstellingen in ons schoolgebouw plaats.

Voor meer informatie over bijzonder activiteiten verwijzen we u naar hoofdstuk 6 van onze schoolgids en naar de agenda voor het komende schooljaar.

Voor communicatie met de ouders gebruiken wij het besloten, online ouderportaal Schoudercom (SCHool-OUDERCOMmunicatie).

Communicatie vindt zo veel mogelijk via dit portaal plaats. Om als ouders hier gebruik van te kunnen maken is het van belang dat de school beschikt over een up to date emailadres. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Juf Martine Jonathan beheert dit systeem. Bij haar kunt u eventuele wijzigingen doorgeven. Ons ouderportaal is te bereiken op dacostaschool.schoudercom.nl/inloggen

Als uw kind niet naar school kan komen, bijvoorbeeld door ziekte, dan verzoeken we u om dat vóór 08:30 telefonisch bij ons te melden.

Bij verhindering van bijv. gym- en zwemles dient u uw zoon of dochter eveneens een briefje mee te geven, of te bellen met de leerkracht. Uw bericht wordt genoteerd in een schoolagenda. Indien we géén bericht ontvangen wordt u na 09:00 alsnog door de school gebeld. In het geval dat wij onrechtmatig verzuim vermoeden geven we dit door aan de leerplichtambtenaar. Zie ook hoofdstuk 8.2 van onze schoolgids.

Voor het schooljaar 2018 - 2019 gelden de volgende data:

Voorjaarsvakantie22 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 & 31 mei 2019
2e Pinksterdag10 juni 2019
Zomervakantie22 juli t/m 30 augustus 2019

Voor het schooljaar 2019 - 2020 gelden de volgende data:

Prinsjesdag17 september 2019
Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie21 februari t/m 28 februari 2020
Paasweekeinde10 t/m 13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020
Pinksteren1 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

Vanaf 4 jaar mag een kind naar school en vanaf de eerste dag volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden zijn de kinderen leerplichtig. Dit houdt in dat vierjarigen zo nu en dan nog weleens een (mid)dagje thuis gehouden kunnen worden, maar dat vanaf vijf jaar de (aangescherpte) leerplichtwet gaat gelden.

Vijfjarigen mogen (op initiatief van de ouders/verzorgers) maximaal 5 uur per week lessen verzuimen. De school moet dan wel op de hoogte worden gesteld. Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke (en dure) seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Voor verdere informatie rond de Leerplichtwet verwijzen we u naar hoofdstuk 8.4 van onze schoolgids.

Met de komst van kledinguitingen als hoofddoek en chador is het vraagstuk rondom kledingvoorschriften relevant en actueel geworden. Dit vraagt om een duidelijk beleid met betrekking tot de toelaatbaarheid ervan op SCOH-scholen. De SCOH is van mening dat er kledingvoorschriften voor zowel leerkrachten als leerlingen behoren te zijn. Om duidelijkheid en uniformiteit te behouden is er een aantal criteria opgesteld waaraan uitingen getoetst kunnen worden:

 1. Kleding mag niet onhygiënisch zijn.
 2. Kleding mag niet aanstootgevend zijn.
 3. Kleding mag niet in verband gebracht worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging.
 4. Kleding mag de veiligheid van leerling en leerkracht niet in gevaar brengen.
 5. Kleding mag het vervullen van een taak of functie niet belemmeren.
 6. Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
 7. Kleding mag niet disfunctioneel zijn, i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren.
Voor personeel gelden de criteria 1 tot en met 7; voor leerlingen de criteria 3 tot en met 7.

Onze school wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten is onacceptabel gedrag. Wanneer we merken dat een leerling zich aan dergelijk of ander agressief gedrag schuldig maakt zullen we dit aan de ouders melden. Wij vinden het belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Daarom beschikt de school over een anti-pestprotocol dat dienst doet als handelingsplan voor de school. In dit protocol is vastgelegd welke stappen de school zal zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap. Het anti-pestprotocol ligt ter inzage op school. Mocht het voorkomen dat er toch wordt gepest dan kunt u hierover contact opnemen met mevr. Van der Kooij. Zij treedt voor onze school op als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Dat mag, maar houdt dan alstublieft rekening met de volgende punten:

 • Overleg met de groepsleerkracht omtrent het tijdstip.
 • Lang niet alle ouders houden ervan als hun kind op school suiker in de vorm van snoep, ijs e.d. krijgt.
 • Kinderen die allergisch zijn voor kleur- en smaakstoffen, melkproducten, enz.
 • Maak het de kinderen niet moeilijk en trakteer suikervrij.
 • Het voorbereiden van de traktatie is voor de kinderen het grootste feest: overleg en betrek het kind bij de voorbereidingen hiervan!

Voor een kind is niets zo leuk als het vieren van de verjaardag. Op school besteden we daar ook alle tijd aan. De ervaring leert echter dat het uitdelen van de uitnodigingen voor het partijtje thuis nogal eens in een tranendal uitmondt. Grote teleurstelling als er op een uitnodiging, na toezegging, gerekend wordt en het feest niet doorgaat... Een vriendelijk verzoek aan u of u bij het voorbereiden van het partijtje ook aan dit aspect aandacht zou willen besteden.

In het kader van een verlengde schooldag worden er diverse activiteiten ingekocht waar kinderen na intekening aan kunnen deelnemen. Het betreft hier veelal activiteiten op creatief en muzikaal gebied.

Ouderraad

De ouderraad helpt met het organiseren van activiteiten die niet direct in het lesprogramma thuishoren, maar het schoolleven voor het kind wél plezieriger maken. Hiermee werken zij aan versteviging van de band tussen de ouders en de school. De activiteiten die de ouderraad organiseert worden veelal betaald uit de ouderbijdrage.

Zijn er zaken die u met de ouderraad wil bespreken? Neem dan contact met ons op.

De ouderraadleden voor schooljaar 2018/2019:

Groep 1-2a:Emilie Gregoire
Groep 1-2b:
Groep 1-2c:
Groep 3:Anniek Bakker / Gijs van Vliet
Groep 4:Marie-Louise Woudstra / Dini Janssens
Groep 5:Marielle Back
Groep 6:Lenore Beij
Groep 7:
Groep 8:Petra Mallant

Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Ongeveer één keer per drie maanden bespreken zij allerlei zaken die de school aangaan, zoals schoolbeleid, schoolorganisatie, personeelsbeleid en veiligheid in en rondom de school.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen als toehoorder? Neem dan contact met ons op.

De MR houdt u via de nieuwspagina op de hoogte van hun werkzaamheden. De leden oefenen hun functie uit in overeenstemming met de doelstelling en grondslag van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden.

Naast de MR bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Van iedere SCOH-basisschool heeft één MR-lid zitting in deze GMR. Zij komen ongeveer eens per zes weken bijeen en besprken schooloverstijgende zaken als schoolvakanties. Een verslag van deze vergadering wordt via Schoudercom naar de ouders verstuurd.

Voor schooljaar 2018/2019 is de MR als volgt samengesteld:

 • Geleding ouders
 • Marieke Kruidhof
 • Jonneke Stans
 • Geleding team
 • Marleen Koerselman-Parlevliet
 • Annerie Boekhout-Veldhuizen