De Da Costaschool is een Protestants-Christelijke basisschool in de Haagse wijk Duinoord. Een kleine school met een heerlijke sfeer en groot enthousiasme. We streven dan ook naar een veilige en kindvriendelijke sfeer met duidelijkheid en structuur. We gaan uit van Christelijke waarden en normen, waarin respect en verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staan.

Onze school staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.

Bekijk ons verhaal

Protestants-Christelijk

De christelijke identiteit vindt z’n oorsprong in het geloof in God en in de bijbel. Daarbij klinken een aantal uitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen zijn geboren om in vrijheid te leven, mensen mogen steunen op God. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of Bijbelverhalen uit de methode “Trefwoord” gaan we het gesprek aan met de leerlingen zodat ze hun eigen levensbeschouwing kunnen ontwikkelen.

Daarnaast zijn we een school die openstaat voor mensen met andere achtergronden dan de christelijke, zowel religieus als niet-religieus. Dit komt in het onderwijs tot uiting in de aandacht dit we besteden aan de wereldgodsdiensten, o.a. in het lesprogramma in de bovenbouw, maar ook met excursies aan gebedshuizen van andere levensbeschouwingen. De methode “Trefwoord” besteedt ook regelmatig aandacht aan verhalen, gebruiken en feesten uit andere religies. We staan als school voor de waarde van het verbinden en ontmoeten, waarbij leerlingen zichzelf en elkaar leren kennen, zodat ze kunnen uitgroeien tot wereldburgers.

Plusklas

In onze school hebben we een plusklas. In het beleidsplan van de gemeente is de doelgroep voor een plusklas als volgt omschreven: de (hoog) begaafde kinderen die in een reguliere schoolsetting adequaat onderwijs kunnen krijgen, maar tegelijkertijd uitdrukkelijk behoefte hebben aan extra uitdaging, verrijking buiten de reguliere setting. Het doel is om twee keer per week voor leerlingen vanaf groep 5 die hier volgens ons zorgvuldig opgestelde protocol voor in aanmerking komen tijd en ruimte vrij te maken. Dit protocol helpt ons de begeleiding van de meerbegaafde leerling te stroomlijnen. Daarnaast moet dit protocol duidelijkheid verschaffen intern, maar ook naar u als ouder.

Remedial teaching

Op onze school kunnen we remedial teaching bieden als mogelijkheid ter ondersteuning van uw kind bij het zich ontwikkelen en leren. Remedial teaching vindt hoofdzakelijk plaats in groepen 1 t/m 5. Remedial teaching is er in de vorm van individuele hulp, maar wordt ook gegeven in groepsverband. Bij gelijksoortige problematiek wordt in kleine groepjes gewerkt.

De individuele hulp is in eerste instantie bedoeld voor die leerlingen die een leerstoornis vertonen op een bepaald gebied van functioneren. Het gaat dus om leerlingen bij wie de leerprestaties achterblijven bij wat men zou mogen verwachten op grond van hun leeftijd en intelligentie.

Ook leerlingen met concentratieproblemen komen in aanmerking voor individuele hulp en eveneens leerlingen met motorische achterstanden. Mevrouw S. Latenstein is onze remedial teacher.

Kwaliteit

De leer- en vormingsgebieden taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken. In onze school wordt lesgegeven met behulp van moderne lesmethoden. De methoden die we gebruiken zijn zo uitgekozen dat alle kinderen een basispakket aangeboden krijgen.

Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt veel geld uitgegeven aan nascholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet. De kwaliteit van een school hangt dus af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen. En over één ding zijn alle teamleden van de Da Costaschool het eens: ‘t is hard werken op de Da Costaschool in een prima sfeer.