Onderwijs

Pedagogisch-, didactisch en schoolklimaat

Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat, door rust in de school en een kindvriendelijke, veilige leeromgeving met structuur en duidelijkheid. We beginnen het schooljaar altijd met het programma ‘Goed van start’, dat een positief klimaat in de groep realiseert. Leerkracht en leerlingen stemmen de regels en afspraken voor de rest van het schooljaar af. Leerlingen krijgen hierdoor al vroeg een rol bij de besluitvorming in de klas. Zij krijgen verantwoordelijkheid en trainen hun sociale vaardigheden.

Expliciete Directe Instructie (EDI)

EDI is een leidraad voor groep 3 t/m 8, die bestaat uit een stapsgewijze instructie voor alle leerlingen. De leerkracht stelt veel vragen tussendoor, geeft intensieve begeleiding en verlengde instructie voor de leerlingen die dat nodig hebben. Kinderen kunnen zich de leerstof zo gemakkelijk eigen maken. Deze aanpak verhoogt de betrokkenheid, leseffectiviteit, leerprestaties en succeservaringen van leerlingen. Met als resultaat zelfverzekerde en gemotiveerde leerlingen die voor zichzelf kunnen opkomen en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces.

Onderwijsconcept

Onze school biedt gedegen onderwijs met veel aandacht voor de kernvakken taal, rekenen, spelling en lezen. Wij bieden een uitdagende leeromgeving, waarin we aansluiten op de onderwijsbehoeften en het individuele niveau van kinderen. Wij ambiëren de kernvakken ook op een hoger niveau aan te bieden dan de methodes doorgaans doen, omdat veel van onze leerlingen dat nodig hebben. Belangrijk in onze aanpak zijn de instructies volgens EDI, activerende werkvormen en de inzet van ICT. ’s Ochtends en in het begin van de middag zijn wij bezig met de kernvakken. We sluiten elke dag af met ons thematisch aanbod voor de wereldoriënterende en creatieve vakken.

Spelend leren

In groep 1 en 2 gaan wij uit van spelend leren. Wij werken met heterogene kleutergroepen, groep 1 en 2 zijn gemengd. Kleuters hebben nog veel behoefte om te spelen en leren spelenderwijs. We werken met thema’s uit de belevingswereld van kleuters, zoals uitvinden, reizen in de tijd en vriendschap. Wij creëren een aantrekkelijke en rijke speelleeromgeving met hoeken, een uitdagend, gevarieerd en beredeneerd aanbod en geven de kleuters bewust ruimte voor eigen inbreng. Ze denken en doen op onze school echt mee en worden zo mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Reken- en taalactiviteiten komen spelenderwijs aan bod tijdens de thema’s. Leerkrachten observeren en begeleiden en laten de kleuters zowel leren en ervaren in kleine groepjes als in de grote groep. **Wennen** Ouders krijgen ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van hun kleuter een kaart van de groepsleerkracht voor een kennismakingsafspraak met ouders en kind. Dan worden ook de wenmomenten besproken. Kleuters mogen voor hun vierde verjaardag al vijf ochtenden komende wennen in de groep. Onze aanpak is erop gericht kleuters zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen. Wij observeren de kleuters op hun eigen leeftijdsniveau met het ontwikkelingsmodel van Bosos. Alle kleuters maken maandelijks een ‘dit ben ik’ tekening, die bij het rapport komt. Twee keer per jaar krijgen de kleuters een rapport. **Dagprogramma** De kleuters starten de dag in de kring, waar zij spelenderwijs werken aan de reken- en taalontwikkeling. Daarnaast geven we ook veel aandacht aan muziek, motoriek, toneel en de sociaal-emotionele ontwikkeling. ’s Ochtends en ’s middags is er een speelwerkuur. Kleuters maken een werkje aan tafel of kiezen een activiteit van het planbord. Wij hebben een digibord, I-pads en computers in de klas. En twee Beebots (robots), die de kinderen op weg helpen met leren programmeren. Eten en drinken doen we gezamenlijk om 10.00 uur. Van 11.30-12.00 uur spelen de kleuters buiten met vaste overblijfkrachten. Van 12.00-12.30 uur lunchen de kinderen in hun eigen groep. **Contact met ouders** Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een uitnodiging voor een startgesprek. In november en maart zijn er voortgangsgesprekken. Wij communiceren met onze ouders via de nieuwsbrief in Schoudercom en via de groepsapp van de klas.

Methoden

Wij werken met verschillende methoden, die aansluiten bij onze manier van lesgeven. Zo krijgen kinderen goed en gevarieerd onderwijs en komen alle onderdelen van de lesstof aan bod. Basisstof bieden wij gedifferentieerd aan, op het eigen niveau.

Lezen Veilig leren lezen
Karakter
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8
Taal en spelling Fonemisch bewustzijn
Taal actief
Groep 1/2
Groep 4 t/m 8
Rekenen Getal en ruimte junior Groep 1 t/m 8
Schrijven Pennenstreken Groep 3 t/m 8
Engels Take it easy Groep 1 t/m 8
Wereldoriëntatie Da Vinci Groep 3 t/m 8
Verkeer Veilig Verkeer Nederland Groep 3 t/m 8
Godsdienst Trefwoord Groep 1 t/m 8
Maanddoelen voor kleuters MijnLeerlijn Groep 1/2
Sociaal emotionele ontwikkeling Kwink Groep 1 t/m 8

“In groep 1 /2 gaan we uit van spelend leren. Spelen geeft de mogelijkheid tot ontwikkeling. Kinderen zijn net diamanten, je moet ze nog vormen, maar ze schitteren altijd.”

Juf Kim, groep 1/2

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag