Praktische informatie

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

A

Bij de administratie (Marijke Ras) kunt u terecht voor o.a. aanmelden, inschrijven, betalingen en vragen van algemene aard. Marijke is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.


B

Het bankrekeningnummer van de school is NL76 ABNA 060 701 8402 ten name van SCOH inzake Da Costaschool.

Wij hebben regels voor ouders en leerlingen voor het binnenkomen van de school. Kleuterouders brengen hun kind via het plein tot de deur. De leerlingen van de overige groepen lopen zelfstandig via 'hun' ingang naar de klas.

Wij hebben een samenwerking met Kinderopvang 2Samen voor de buitenschoolse opvang. Hun opvang 2Vliegende Hollanders is naast onze school gevestigd. Kinderen die van deze opvang gebruik maken, worden opgehaald in onze school, verlaten de school via de uitgang bij de gymzaal en staan dan direct in de tuin van de 2Vliegende Hollanders.

Tevens werken wij samen met:


C

Onze interne contactpersoon is Sandy Taal. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als zaken op school anders lopen dan gewenst en gaat samen met ouders op zoek naar de juiste weg om een probleem of klacht aan te pakken. De contactpersoon behandelt uw klacht niet inhoudelijk.

Voor ons cultuuronderwijs hebben wij verschillende keuzeprogramma’s. De leerlingen komen zo in aanraking met allerlei leerzame en creatieve culturele activiteiten. Jaarlijks gaan ze in ieder geval minimaal een keer naar het theater en een keer naar een museum.


E

Op onze school krijgen alle kinderen wekelijks Engels omdat het de meest gesproken en invloedrijke taal ter wereld is. Zo raken zij al vroeg gewend aan deze vreemde taal. Jonge kinderen zijn gevoelig voor taalontwikkeling en kunnen zich het Engels gemakkelijk eigen maken.


F

Voor de school is er plaats voor een zeer beperkt aantal fietsen. Het stallen van de fiets gebeurt op eigen risico. Zorg daarom voor een goed slot. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun fietssleutel.

De leerlingen in groep 7 nemen deel aan het Nationaal VVN Verkeersexamen. Het examen bestaat uit 25 theorievragen en een praktijkexamen. Getoetst wordt de verkeerskennis, inzicht in verkeerssituaties en het bewustzijn van het belang van veilig gedrag in het verkeer.

Onze school werkt met een schoolplan en een jaarlijkse begroting, die worden afgestemd met de SCOH. Na goedkeuring van de SCOH, wordt de begroting voorgelegd aan de medezeggenschapsraad voor advies. De schoolbegroting maakt onderdeel uit van de totale begroting van de SCOH. Hij wordt vastgesteld door de SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Wij maken regelmatig foto’s en video’s tijdens lessen en activiteiten. Voor externe publicatie hiervan hebben wij toestemming nodig van de ouders. Bij aanvang van de schoolloopbaan van kinderen ontvangen ouders een toestemmingsformulier. Uw keuze kunt u jaarlijks aanpassen op Social Schools.


G

Vanaf groep 3 gymmen alle leerlingen 2 keer per week in onze inpandige gymzaal met een vakleerkracht. De kleuters in groep 1 en 2 krijgen ook bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.


H

In groep 3 en 4 geven we in principe geen huiswerk mee, maar omdat we lezen heel belangrijk vinden, adviseren wij ouders regelmatig, liefst dagelijks, samen met hun kind te lezen. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. In de lagere groepen krijgen kinderen die dat nodig hebben huiswerk mee naar huis, na overleg met ouders.


I

ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Met ICT kunnen we het onderwijs nog beter afstemmen op de individuele behoefte van het kind. Vanaf groep 3 werken de kinderen met laptops. Naarmate de kinderen ouder worden bouwen we de inzet van digitale middelen op. Vanaf groep 6 heeft iedere leerling de beschikking over een eigen laptop. Ook in groep 1-2 verrijken we ons onderwijs door de inzet van digitale middelen.

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden (gaan) leven, hanteren wij de volgende regels:

 • De school is nooit partij in een scheidingsprocedure en is neutraal in de informatievoorziening over het kind.
 • Als beide ouders het gezag (blijven) hebben, tekenen beiden bij aanmelding en uitschrijving.
 • Heeft een van de ouders het gezag, dan informeert hij de andere ouder, ook over schoolzaken. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.
 • De ouder met gezag ontvangt schoolgids, schoolkrant, uitnodigingen ouder- en informatieavonden, informatie over rapportages, school- en toetsresultaten, schoolreizen, vervolgonderwijs, etc.
 • Beide ouders krijgen een uitnodiging voor de ouderavond (tenzij dit niet mogelijk is).

K

Voor toekomstige ouders organiseren wij regelmatig kennismakingsbijeenkomsten. Meer informatie vindt u op onze homepage bij ‘Kennismaken met de school’.

Wij werken samen met B&B KidsCare kinderfysiotherapie. In overleg met de ib’er en ouders zetten we een kinderfysiotherapeut in, als dit nodig is vanwege de motoriek van een kind.

Op onze school hanteren wij voor zowel leerlingen als leerkrachten, de volgende kledingregels:

 • Kleding mag geen statement zijn, dat verband houdt met discriminatie op ras, kleur, aard, sexe of politieke overtuiging.
 • Kleding moet hygiënisch zijn en passen bij de schoolomgeving.
 • Kleding moet veilig zijn en mag de uitoefening van een taak of functie niet belemmeren.
 • Kleding mag niet gezichtsbedekkend zijn (bivakmuts, niqab, boerka).

L

Alle leerlingen hebben een leerlingdossier. Dit bevat belangrijke en vertrouwelijke informatie, zoals toets- en rapportgegevens, uitslagen van speciale onderzoeken, specifieke verslagen over het kind of van gesprekken met ouders. Ouders mogen het dossier van hun kind altijd inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het schoolbestuur beslist hierover. Een kopie opvragen mag ook. De school bewaart de leerlingendossiers minimaal twee jaar nadat de leerling van school is.

Wij hebben een leerlingenraad met 2 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. De raad behartigt de belangen van kinderen op onze school en vergadert een paar keer per jaar met de directeur. Wij hechten grote waarde aan de mening van de kinderen en vinden het fijn dat ze meedenken over onze school.

Vanaf het moment dat een kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig en moet het naar school. De gemeente Den Haag controleert of kinderen van die leeftijd daadwerkelijk naar school gaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Wilt u verlof aanvragen doe dat dan via de directie, uiterlijk vier weken voorafgaand aan uw vertrek.


M

Elke organisatie die werkt met ouders en kinderen is wettelijk verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. De meldcode bestaat uit een stappenplan, dat aangeeft hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen zijn een leidraad bij het besluit om een melding te doen bij VeiligThuis.

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling

Op het schoolplein en in de school zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Het meenemen van een mobiele telefoon valt onder de eigen verantwoordelijkheid. De school is niet verantwoordelijk voor kapotte of verloren telefoons.


O

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 110 per jaar en verzoeken u met klem deze te betalen. De bijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen en het onderwijs. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. Van de ouderbijdragen betaalt de school diverse extra's, zoals vakleerkrachten voor muziek en programmeren, spelmateriaal, Sint-, Kerst- en het Paasfeest en de Koningsspelen. Kinderen mogen sowieso deelnemen aan alle activiteiten van de school, ongeacht het al dan niet betalen van de ouderbijdrage.

Alle kinderen blijven tussen de middag over. De school organiseert de opvang tegen een verplichte bijdrage van €85,00 per kind per jaar. De leerlingen spelen binnen of buiten onder leiding van medewerkers van een externe organisatie en overblijfouders.


P

Wij vragen ouders die met de auto komen, alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de garagedeuren van omwonenden. Ook vragen wij ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.

Het ontwikkelen van een goed handschrift vinden wij belangrijk. In groep 3 en aan het begin van groep 4 schrijven de kinderen met een potlood. Vanaf de herfstvakantie krijgen alle leerlingen in groep 4 eenmalig een Stabilo smartball 2.0 ergonamische balpen van school. Bij vernieling of verlies kunt u zelf of via de school een nieuwe pen aanschaffen. Bij slijtage, beoordeeld door de leerkracht, verstrekt de school een nieuwe pen.

Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Hun persoonsgegevens gebruiken wij alleen als dat nodig is voor het leren en begeleiden van leerlingen. De regels zijn vastgelegd in het SCOH-privacyreglement ouders en leerlingen. Hierin staat hoe wij omgaan met gegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.


S

Alle groepen starten om 8.30 uur en eindigen om 14.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij vanaf 12.30 uur.

Social media spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Als school hebben wij hier dagelijks mee te maken. Daarom hebben wij regels voor het gebruik van social media binnen en buiten de school. Het gaat om richtlijnen, aan de hand waarvan school en ouders het gesprek met kinderen kunnen aangaan. Op school gebruiken wij internet en sociale media om ons onderwijs te verbeteren en leuker te maken. Tegelijkertijd maken wij leerlingen ook attent op de risico’s, zoals pesten en ongewild delen van informatie.

Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van Social Schools, onze ouderapp. Om in te kunnen loggen, moeten ouders ervoor zorgen dat de administratie beschikt over een recent mailadres. Wilt u wijzigingen tijdig doorgeven?

Onze school houdt zich aan de afspraken in het convenant voor onderwijs en sponsoring. Als bedrijven de school willen sponsoren, leveren wij in ruil daarvoor een passende tegenprestatie.


T

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim.

 • Wanneer uw kind 's ochtends te laat in school is (na 8.30 uur), registreert de leerkracht dit.
 • Wanneer uw kind 3 x te laat is gekomen, ontvangen ouders hiervan schriftelijk bericht.
 • Na 6 x nodigt de directie de ouders uit voor een gesprek op school.
 • Na 9 x meldt de school het aantal keren te laat komen bij de afdeling Leerplicht van de gemeente.
 • ls uw kind 12 x te laat is gekomen, nodigt Leerplicht de ouders uit voor een gesprek. Deze maatregel geldt voor ALLE leerlingen en is opgesteld door de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag.

Als kinderen jarig zijn vieren wij dat in de klas. Ze worden toegezongen en mogen de klassen rond langs de andere meesters en juffen. En natuurlijk mogen ze trakteren. Wij vinden het fijn als de ouders de traktaties klein en gezond houden. Lollies en kauwgom zijn niet toegestaan. De verjaardagen van alle leerkrachten vieren we gezamenlijk met de hele school tijdens een speciale meesters- en juffendag.


V

Volgens de leerplichtwet moeten ouders zich zoveel mogelijk houden aan de schoolvakanties en is extra verlof slechts mogelijk vanwege zogenaamde gewichtige omstandigheden, zoals bijzondere feestdagen of beroep van de ouders, voor maximaal tien dagen per schooljaar. Ouders kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de directie en moeten het belang van het verlof kunnen aantonen. Er zijn wettelijke richtlijnen voor het toekennen van het verlof. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet rechtstreeks ingediend worden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente 070 353 54 54. Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar buigen zich over de aanvraag.

Als een van onze leerkrachten ziek is, proberen wij de groep zoveel mogelijk op te vangen met een vaste invaller en als dat niet lukt, doen wij een beroep op het uitzendbureau. Incidenteel kan het voorkomen dat wij een groep naar huis moeten sturen. Ouders krijgen hiervan schriftelijk of telefonisch bericht. Als dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zorgen wij voor een noodoplossing en plaatsen wij het kind in een andere groep. Als dit aan de orde is, vragen wij u direct contact op te nemen met de school.

Als een leerling niet langer met succes onderwijs kan volgen op onze school of als er sprake is van verstoring van veiligheid of orde, kan de directeur besluiten de leerling te schorsen of te verwijderen. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld. Ouders kunnen binnen zes weken na dagtekening, schriftelijk een herziening van dit besluit vragen. Het bevoegd gezag beslist, maar zal eerst de ouders horen. Definitieve verwijdering gebeurt pas, als er een andere school voor de leerling is gevonden.

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond hiervan zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers die opgenomen staan in de administratie, tot op zekere hoogte verzekerd voor calamiteiten. De school kan echter niet zondermeer aansprakelijk worden gesteld voor alles wat er op school gebeurt of voor onrechtmatig gedrag van leerlingen.


Z

Wij vragen ouders, in geval van ziekte van hun kind, de school hierover telefonisch te berichten voor 8.30 uur ’s morgens via 070 345 11 94. Als leerlingen niet mee kunnen doen aan de gymles of andere activiteiten, vragen wij ouders een briefje mee te geven met de reden hiervan.

“Deze school is leuk omdat er leuke juffen en meesters zijn en omdat je met de directeur dingen kunt bespreken in de leerlingenraad.”

Voorzitter leerlingenraad

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag