Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) is een vertegenwoordiging van twee ouders en twee leerkrachten van de school, brengt gevraagd en ongevraagd advies uit en heeft instemmingsrecht. Via de mr kunt u invloed uitoefenen op allerhande schoolzaken zoals schoolplan, schoolgids en schoolreglement. De mr vergadert ongeveer eens per drie maanden. Ouders kunnen de vergaderingen bijwonen als toehoorder. Alle bevoegdheden van de mr zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Er is een ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).

Medezeggenschapraad 2023/2024

  • Mw. J. Stans
  • Mw. S. Eggens
  • Mw. van Dooren (personeelsgeleding)

De mr is bereikbaar via het mailadres van de mr in Schoudercom.

Ouderraad

De ouderraad is de schakel tussen ouders en school en organiseert leuke activiteiten, zoals Sinterklaas, Paasontbijt, eindfeest, etc. De ouderraad staat open voor allerlei zaken die u als ouder met hen wilt bespreken.

“De Da Costaschool is het “dorpsschooltje” in de stad. Gezellig, geborgen en je kind wordt gezien! Een heerlijke, veilige plek.”

Godelieve Buikema, ouder van Kamiel (groep 7), Ferdinand (groep 6), Josephine en Charlotte (groep 3)

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag